Blockchain

Google bổ sung các tính năng mới cho chatbot AI Bard

Google bổ sung các tính năng mới cho chatbot AI Bard nhằm bắt kịp ChatGPT về mức độ phổ biến.