ĐÔ THỊ THÔNG MINH BỀN VỮNG

Cơ sở quan trọng hình thành hệ thống giao thông thông minh ở Hà Nội

Thách thức lớn nhất đối với giao thông đô thị hiện nay của Hà Nội là ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, theo đó, Đề án xây dựng hệ thống giao thông thông minh TP. Hà Nội đã được xây dựng.