Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số”

Bùi Huyền
Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Quản trị nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số”

Tăng trưởng và phát triển xanh ngày càng trở thành xu hướng có tính quy luật trong sự phát triển nền kinh tế thế giới. Ở Việt Nam, phát triển kinh tế xanh đã là lựa chọn trong sự phát triển chung của xã hội. Điều này được thể hiện rõ tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 01/10/2021: Phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, và Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam, ngày 7/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phát triển kinh tế tuần hoàn nhằm tạo động lực cho đổi mới sáng tạo và cải thiện năng suất lao động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, hướng tới nền kinh tế xanh”. Để thực hiện được mục tiêu phát triển nền kinh tế xanh, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp, trong đó quản trị nhân lực xanh như là giải pháp cốt lõi; đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở nước ta trong những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ trong các hoạt động quản trị nhân lực đã và đang hỗ trợ đắc lực cho người lao động và tổ chức trong quá trình “xanh hóa” nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực với kiến thức, kỹ năng xanh; góp phần tăng hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội một cách bền vững.

1-1718898096.jpg
 

Hội thảo tập trung vào thảo luận những nội dung: Phân tích và thiết kế công việc xanh; tuyển dụng và lựa chọn xanh; đào tạo và phát triển xanh; quản lý hiệu suất xanh; quản lý khen thưởng và bồi thường xanh; sức khoẻ và an toàn xanh; quan hệ lao động xanh và sự tham gia của nhân viên nhằm thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả nguồn lực trong các tổ chức gắn kết với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội một cách bền vững.

Đây là Hội thảo Quốc gia được tổ chức thường niên tạo diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý và các chuyên gia trong lĩnh vực quản trị nhân lực cùng trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và chia sẻ các nghiên cứu chuyên sâu về quản trị nguồn nhân lực xanh trong bối cảnh chuyển đổi số; Tạo sự kết nối giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và các chuyên gia với cơ sở đào tạo, người học nhằm tăng cường nhận thức về lĩnh vực quản trị và sự thích ứng của nó trong bối cảnh hội nhập; Đề xuất một số định hướng nghiên cứu và giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng dạy, học và các hoạt động khác về quản trị nhân lực trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.